دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 1079

تاریخ

تاریخ انتشار : 1374/09/01 سال : 1374

اطلاعات کامل گزارش

بازتاب های اداری - تشکیلاتی در لایحه بودجه 75: از سری گزارش های بودجه 75 - شماره (16)

توضیحات

فایل : 10791.pdf 10791.pdf
دفاتر : مطالعات برنامه و بودجه

برچسب ها

فارسی : بودجه 1375

نقش ها

کاری از : دفتر مطالعات برنامه و بودجه

اظهار نظر