سهم مصرف یارانه های انرژی دربخش های مختلف

توضیحات
فایل : 10310 .pdf 10310 .pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا محمد خانی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / آقای هاشم خویی / آقای ایرج مهرآزما /
همکاران : آقای فریدون اسعدی / آقای سید علی اکبر حسین زاده / آقای مجتبی درویش توانگر / آقای ابراهیم مقصودی / آقای سید مسعود باقری / آقای محمد جباری / آقای فرید دهقانی / آقای علی اصغر اژدری / خانم فاطمه میرجلیلی /