دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 10941

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/05/12 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

بررسی شاخص های عمق مالی در بازار سرمایه

توضیحات

فایل : 10941.pdf 10941.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : عمق مالی، بورس، سرمایه، تولید ناخالص داخلی، معاملات

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم رقیه فضلی
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی
همکاران : آقای صمد عزیزنژاد
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر