بررسی شاخص های عمق مالی در بازار سرمایه

توضیحات
فایل : 10941.pdf 10941.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : عمق مالی، بورس، سرمایه، تولید ناخالص داخلی، معاملات

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم رقیه فضلی
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی
همکاران : آقای صمد عزیزنژاد
متقاضی : معاونت پژوهشی