دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12070

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/09/07 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بیسوادی در کشور

توضیحات

فایل : 12070.pdf 12070.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : پوشش تحصیلی، ریشه کن کردن بی سوادی، آموزش بزرگسالان، نهضت سواد آموزی، انسداد مبادی ورود بی سواد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین پوزش شیرازی
ناظر علمی : آقای علی اصغر کاکوجویباری آقای علی اخوان بهبهانی
همکاران : آقای رضا زمانی
همکاران خارج از مرکز : آقای محمدجواد محسنی نیا
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر