بررسی وضعیت پوشش تحصیلی و ریشه کن کردن بیسوادی در کشور

توضیحات
فایل : 12070.pdf 12070.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : پوشش تحصیلی، ریشه کن کردن بی سوادی، آموزش بزرگسالان، نهضت سواد آموزی، انسداد مبادی ورود بی سواد

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین پوزش شیرازی
متقاضی : معاونت پژوهشی
ناظر علمی : آقای علی اصغر کاکوجویباری آقای علی اخوان بهبهانی
همکاران : آقای رضا زمانی
همکاران خارج از مرکز : آقای محمدجواد محسنی نیا