اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (ل) ماده (139) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

توضیحات
فایل : G-640-12225.pdf G-640-12225.pdf
دفاتر : مطالعات فرهنگی، مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی