دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12225 چاپ : 1846 ثبت : 640

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/11/18 سال : 1390

اطلاعات کامل گزارش

اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه بند (ل) ماده (139) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات های مستقیم

توضیحات

فایل : G-640-12225.pdf G-640-12225.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی ، مطالعات حقوقی ، مطالعات فرهنگی

اظهار نظر