با نمایندگان مردم در مجلس نهم 38. آشنایی با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه

توضیحات
فایل : 12156.pdf 12156.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : با نمایندگان مردم در مجلس نهم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین رفوگر آستانه /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /