دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12156

تاریخ

تاریخ انتشار : 1390/11/03 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

با نمایندگان مردم در مجلس نهم 38. آشنایی با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه

توضیحات

فایل : 12156.pdf 12156.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : با نمایندگان مردم در مجلس نهم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین رفوگر آستانه
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر