با نمایندگان مردم در مجلس نهم 38. آشنایی با نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه

توضیحات
فایل : 12156.pdf 12156.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : با نمایندگان مردم در مجلس نهم

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای حسین رفوگر آستانه
متقاضی : معاونت پژوهشی
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی