اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده»

توضیحات
فایل : G-632-12331.pdf G-632-12331.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

همکاران : خانم سمیه صدیقی / محمود رضایی / خانم آسیه ارحامی /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای محمد رضا ملکی / آقای علی اخوان بهبهانی /
تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری /
مدیر مطالعه : خانم مریم رهبری /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای حبیب الله زنجانی / آقای محمدجلال عباسی شوازی / آقای محمد میرزایی /