دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12331 چاپ : 1815 ثبت : 632

تاریخ

شروع مطالعه : 1390/10/26 پایان مطالعه : 1391/01/22 تاریخ انتشار : 1391/01/22 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده»

توضیحات

فایل : G-632-12331.pdf G-632-12331.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

همکاران : خانم سمیه صدیقی محمود رضایی خانم آسیه ارحامی
متقاضی : معاونت پژوهشی
ناظر علمی : آقای محمد رضا ملکی آقای علی اخوان بهبهانی
تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری
مدیر مطالعه : خانم مریم رهبری
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای حبیب الله زنجانی آقای محمدجلال عباسی شوازی آقای محمد میرزایی

اظهار نظر