اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده»

توضیحات
فایل : G-632-12331.pdf G-632-12331.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

همکاران : خانم سمیه صدیقی محمود رضایی خانم آسیه ارحامی
متقاضی : معاونت پژوهشی
ناظر علمی : آقای محمد رضا ملکی آقای علی اخوان بهبهانی
تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری
مدیر مطالعه : خانم مریم رهبری
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای حبیب الله زنجانی آقای محمدجلال عباسی شوازی آقای محمد میرزایی