دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12171-1 چاپ : 1810 ثبت : 631

تاریخ

تاریخ انتشار : 1391/01/26 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» (مخصوص صحن علنی)

توضیحات

فایل : G-631-12171-1.pdf G-631-12171-1.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

اظهار نظر