دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12338 چاپ : 1818 ثبت : 635

تاریخ

تاریخ انتشار : 1391/01/27 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اعلام نسخ قوانین با موضوع ثبت احوال کشور»

توضیحات

فایل : G-635-12338.pdf G-635-12338.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

اظهار نظر