دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12348

تاریخ

تاریخ انتشار : 1391/02/03 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

تحریم الزویر (Elsevier) و پیامدهای آن

توضیحات

فایل : 12348.pdf 12348.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : بانک های اطلاعاتی، تحریم، الزویر، رؤسای دانشگاه ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد داوری آقای محمد عزیزی
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی
متقاضی : آقای احمد توکلی

اظهار نظر