تحریم الزویر (Elsevier) و پیامدهای آن

توضیحات
فایل : 12348.pdf 12348.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : بانک های اطلاعاتی، تحریم، الزویر، رؤسای دانشگاه ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای احمد داوری آقای محمد عزیزی
متقاضی : آقای احمد توکلی
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی