دسترسی سریع به گزارش

شماره مسلسل :  

جزئیات گزارش

شماره

مسلسل : 12345

تاریخ

تاریخ انتشار : 1391/01/28 سال : 1391

اطلاعات کامل گزارش

مروری بر نحوه محاسبه شاخص های اصلی بورس تهران

توضیحات

فایل : 12345.pdf 12345.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : شاخص قیمت، شاخص بازده کل (قیمت و بازده)، بورس تهران، محاسبه شاخص

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد علی اکباتانی آقای وجیه ا... ساعدی
تهیه و تدوین : آقای محمد سلیمانی
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی
متقاضی : معاونت پژوهشی

اظهار نظر