مروری بر نحوه محاسبه شاخص های اصلی بورس تهران

توضیحات
فایل : 12345.pdf 12345.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : شاخص قیمت، شاخص بازده کل (قیمت و بازده)، بورس تهران، محاسبه شاخص

نقش ها

اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد علی اکباتانی آقای وجیه ا... ساعدی
تهیه و تدوین : آقای محمد سلیمانی
متقاضی : معاونت پژوهشی
ناظر علمی : آقای احمد شعبانی