تحلیلی بر افشای اختراعات در ایران

توضیحات
فایل : 12343.pdf 12343.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : ثبت اختراع، پتنت، افشای اختراع

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سید کامران باقری خانم مریم کبریایی آقای حمید عزیزی مرادپور
متقاضی : معاونت پژوهشی
مدیر مطالعه : آقای سیدسروش قاضی نوری
ناظر علمی : آقای رضا باقری اصل