خبرنامه انرژی (129)

توضیحات
فایل : 12340.pdf 12340.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : خبرنامه انرژی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم زهرا جعفری آقای مجتبی درویش توانگر آقای محمدعلی پورخصالیان
متقاضی : حمیدرضا کاتوزیان هشتم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی آقای فریدون اسعدی
ویراستار ادبی : آقای حسین صدری نیا