اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح مواد (38) و (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387»

توضیحات
فایل : 12486.pdf 12486.pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی