ضرورت توجه به بیماری های غیرواگیر در سیاستگذاری بخش سلامت

توضیحات
فایل : 12422.pdf 12422.pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری / آقای محمد رضا ملکی /
متقاضی : سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات)
ناظر علمی : آقای علی اخوان بهبهانی / آقای سیدمحمد موسوی خطاط /
همکاران : آقای عباس وثوق /