مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی برای ایران 10. بررسی و ارزیابی جایگاه نظام فنی و اجرایی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران

توضیحات
فایل : 12820.pdf 12820.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصاد بخش عمومی

برچسب ها

فارسی : نظام فنی و اجرایی، پیمانکاری، برنامه های عمرانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اسفندیار جهانگرد / خانم سمیه اقلامی / آقای حسن ورمزیار /
متقاضی : معاونت اقتصادی /
ناظر علمی : آقای حسن سبحانی / آقای محمد قاسمی /