مجموعه مطالعات الگوی مطلوب برنامه ریزی برای ایران 10. بررسی و ارزیابی جایگاه نظام فنی و اجرایی در برنامه های عمرانی و توسعه ایران

توضیحات
فایل : 12820.pdf 12820.pdf
دفاتر : مطالعات برنامه و بودجه

برچسب ها

فارسی : نظام فنی و اجرایی، پیمانکاری، برنامه های عمرانی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای اسفندیار جهانگرد خانم سمیه اقلامی آقای حسن ورمزیار
متقاضی : معاونت اقتصادی
ناظر علمی : آقای حسن سبحانی آقای محمد قاسمی