رایانش ابری در برنامه های توسعه ای کشورهای چین، کره جنوبی و انگلیس

توضیحات
فایل : 13190.pdf 13190.pdf
دفاتر : مطالعات فناوری های نوین

برچسب ها

فارسی : رایانش ابری، ابر دولتی، قوانین توسعه ای، قانون برنامه ششم توسعه، نرم افزارخانه دولتی، ادغام پایگاه های داده ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ابوالقاسم رجبی
مدیر مطالعه : آقای مهدی فقیهی
همکاران : آقای حمیدرضا معمارزاده طهران
متقاضی : معاونت پژوهش های زیربنایی و امور تولیدی
ویراستار تخصصی : آقای حسن پوراسماعیل
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی