مفاهیم و اصول کسب وکار حلال

توضیحات
فایل : 13679.pdf 13679.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : کسب وکار، حلال، معیارهای اسلامی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید مسعودی پور /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح / آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای مهدی عبدالملکی / آقای احمد شعبانی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /
ویراستار تخصصی : خانم مریم احمدیان /