اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)»

توضیحات
فایل : 13902.pdf 13902.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، ، مطالعات اقتصادی ، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات حقوقی ، مطالعات اجتماعی

برچسب ها

فارسی : تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

نقش ها

مدیر مطالعه : آقای محمدتقی فیاضی /
تهیه و تدوین : آقای سید محمد رضا حسینی / آقای احسان آقاجانی معمار / آقای سعید توتونچی ملکی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
ناظر علمی : آقای محمدتقی فیاضی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /
همکاران : آقای میثم پیله فروش / آقای داریوش ابوحمزه /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای بیژن رحیمی دانش / خانم ناهید حکیم شوشتری / آقای عباس محسنی / آقای بهزاد لامعی /