بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)

توضیحات
فایل : 14066e.pdf 14066e.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : تبصره های ماده واحده، تنظیم، لایحه بودجه سال 1394، ماده واحده، مقررات مالی دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید حاتمی زاده / آقای پیام نوروزی / خانم فهیمه غفرانی /
همکاران : خانم سیده الهام موسوی /
ناظر علمی : آقای رضا زمانی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /