بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 24. مقایسه تبصره های لایحه بودجه سال 1394 با طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ) (ویرایش دوم)

توضیحات
فایل : 14066e3.pdf 14066e3.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

برچسب ها

فارسی : تبصره های ماده واحده، تنظیم، لایحه بودجه سال 1394، ماده واحده، مقررات مالی دولت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سعید حاتمی زاده / آقای پیام نوروزی / خانم فهیمه غفرانی /
همکاران : خانم سیده الهام موسوی /
ناظر علمی : آقای رضا زمانی /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /