معمای نرخ سود بانکی: کالبدشکافی بحران اعسار در برخی نهادهای مالی مجاز

توضیحات
فایل : 14316.pdf 14316.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نظام بانکی، نرخ سود بانکی، اعسار، مطالبات غیر جاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد جواد شریف زاده /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد کشاورزیان پیوستی /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)