اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح عملیات بانکی بدون ربا» 1. کلیات طرح از دیدگاه صاحبنظران

توضیحات
فایل : 14445.pdf 14445.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نظام بانکی، بانکداری بدون ربا، طرح مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، ربا

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای محمدتقی نظریان مفید /
اظهارنظر کننده : آقای ایرج توتونچیان / آقای سید مهدی زریباف / آقای حسن سبحانی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / آقای احمد شعبانی / آقای مرتضی عزتی / آقای حسین عیوضلو / آقای اکبر کمیجانی / آقای کامران ندری /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیداحسان خاندوزی /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /
ویراستار تخصصی : آقای سید محسن علوی منش /