کانون های تفکر روسیه

توضیحات
فایل : 14451.pdf 14451.pdf
دفاتر : مطالعات بنیادین حکومتی

برچسب ها

فارسی : روسیه، اتاق فکر، سیاست، توسعه، موسسه کارنگی، موسسه اقتصاد جهانی، سیاستگذاری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای جهانگیر کرمی /
همکاران : خانم رقیه کرامتی نیا /
ناظر علمی : آقای سید یونس ادیانی /
متقاضی : ریاست مرکز /
ویراستار ادبی : آقای قاسم میرخانی /