اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح عملیات بانکی بدون ربا»2. دیدگاه کارشناسان نظام بانکی درباره مواد طرح

توضیحات
فایل : 14445-1.pdf 14445-1.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : عملیات بانکی بدون ربا، بانک، طرح، بانک مرکزی، تجهیز منابع، مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی، تخصیص منابع

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای محمدتقی نظریان مفید /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : کمیسیون اقتصادی /
همکاران : آقای بهزاد جمشیدی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : بانک سامان / بانک سرمایه / بانک قرض الحسنه رسالت / بانک کشاورزی / بانک مسکن / / موسسه مؤسسه عالی رموزش بانکداری ایرا ن / کانون بانکها و مؤسسـات اعتبـاری خصوصـی / پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایرا ن / آقای بهنام ابراهیمی / آقای اصغر ابوالحسنی / آقای رسول بخشی / آقای یوسف پادگانه / آقای ایرج توتونچیان / آقای حمید تهرانفر / آقای محمدرضا جمشیدی / آقای محمدرضا حیدری / آقای رحیم دلالی اصفهانی / خانم زهرا زمانی / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / آقای احمد شعبانی / آقای مهدی طغیانی / آقای مرتضی عزتی / آقای حسین عیوضلو / آقای غلامحسین کیانی / آقای اکبر کمیجانی / آقای احمد گوگردچیـان / آقای علی مروی / آقای محمد نجار فیروزجایی / آقای کامران ندری / آقای محمدواعظ برزانی / خانم صدیقه هجینی نژاد /