نقش سند فناوری های راهبردی آب در رفع چالش های بخش آب کشور

توضیحات
فایل : 14637.pdf 14637.pdf
دفاتر : مطالعات زیربنایی

برچسب ها

فارسی : سند فناوری، حکمرانی، مدیریت، آب

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم نرجس السادات عبدالمنافی / آقای مهدی مظاهری /
مدیر مطالعه : آقای حسین محمدولی سامانی /
ناظر علمی : آقای محمدرضا محمدخانی / آقای محسن صمدی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای علی اصغر اعلم الهدی /
متقاضی : معاونت پژوهش های زیر بنایی و امور تولیدی /