آسیب شناسی وضعیت سرمایه گذاری خارجی در بازار سرمایه ایران

توضیحات
فایل : 14647.pdf 14647.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بورس، بازار سرمایه، سرمایه گذاری خارجی، آسیب شناسی، قوانین و مقررات، راهبرد، شفافیت، احراز هویت، حساب بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا علیزاده قره باغ /
همکاران : آقای اسداله جلال آبادی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد سلیمانی / آقای سیدمحمدجواد فرهانیان / خانم مریم صفاریان /