آسیب شناسی نظام بانکی 4. توقف و ورشکستگی بانکی (تبیین چیستی موضوع)

توضیحات
فایل : 14740.pdf 14740.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : توقف بانکی، ورشکستگی، حل و فصل، تصفیه گری، سرپرستی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجتبی یوسفی دیندارلو /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /
اظهارنظر کننده : آقای مهدی عبدالملکی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای محمد جواد شریف زاده / آقای اکبر کشاورزیان پیوستی /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)