بررسی موانع پیاده سازی بانکداری متمرکز یکپارچه در ایران

توضیحات
فایل : 14755.pdf 14755.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانکداری، متمرکز یکپارچه، موانع و چالش، نظارت، استاندارد سازی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمود تیمار /
همکاران : آقای محمد مهدی نجفی علمی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای محمد سلیمانی /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)
اظهارنظر کننده : آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی /