درآمدی بر شفافیت بانکی: مطالعه موردی بخشنامه «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 14759.pdf 14759.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمد مهدی نجفی علمی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای رضا یاریفرد / آقای کامران ندری / آقای سیدمحمدرضا سیدنورانی / بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران /