آسیب شناسی نظام بانکی 5. بررسی استقلال مقام ناظر از شبکه بانکی

توضیحات
فایل : 14764.pdf 14764.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : ثبات مالی، نظارت بانکی، بانک مرکزی، استقلال مقام ناظر، درب گردان

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزگاری / آقای سیدعلی روحانی /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد /
متقاضی : الیاس حضرتی دهم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای احمد شعبانی / آقای کامران ندری / آقای امیرحسین امین آزاد /