آسیب شناسی نظام بانکی 7. نظارت شرعی بانک مرکزی

توضیحات
فایل : 14791.pdf 14791.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : نظارت بانک مرکزی، مقام ناظر، نظارت شرعی، عقود بانکی، عقود صوری، حسابداری بانکی، عملیات بانکی بدون ربا، عقود مشارکتی، عقود مبادله ای، عملیات ارزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعلی روحانی / آقای سیدمهدی بنی طبا /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای کامران ندری /
همکاران : آقای علی مردی /
اظهارنظر کننده : آقای سیدعباس موسویان / آقای محمدتقی نظرپور /
متقاضی : آقای الیاس نادران /