آسیب شناسی نظام بانکی 12. الگوها و مبانی نظری رابطه بانک و بنگاه و تحلیل آن در نظام بانکی ایران

توضیحات
فایل : 14866.pdf 14866.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بانک، وام دهی رابطه ای، بنگاه، وام دهی مبادله ای، عدم تقارن اطلاعات، .تأمین مالی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی /
همکاران : آقای حامد سروریان /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای اصغر ابوالحسنی / آقای کامران ندری /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)