آسیب شناسی نظام بانکی 9. توقف و ورشکستگی در نظام بانکی ایران

توضیحات
فایل : 14862.pdf 14862.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تصفیه گری، ورشکستگی، بازسازی، توقف بانکی، حل وفصل

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای مجتبی یوسفی دیندارلو /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای محمد جواد شریف زاده /
اظهارنظر کننده : دفتر حقوقی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای اکبر کشاورزیان پیوستی /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)