آسیب شناسی نظام بانکی 10. تحلیل آمار عملکرد شبکه بانکی در تأمین مالی بنگاه ها و بخش های اقتصادی

توضیحات
فایل : 14865.pdf 14865.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای سیدمصطفی کاشفی / آقای حامد سروریان /
ناظر علمی : آقای صمد عزیزنژاد / آقای اصغر ابوالحسنی /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامران ندری /
متقاضی : الیاس نادران نهم، تهران (تهران / ری / شمیرانات)