آسیب شناسی نظام بانکی 13. اصول و استانداردهای حاکمیت شرکتی در بانک ها

توضیحات
فایل : 14911.pdf 14911.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : حسابرسی، مدیریت ریسک، اداره بانک، حاکمیت شرکتی، هیئت مدیره، تطبیق

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای موسی شهبازی غیاثی / آقای هادی ترابی فر /
ناظر علمی : آقای رضا یاریفرد / آقای صمد عزیزنژاد /
اظهار نظرکنندگان خارج از مرکز : آقای کامران ندری /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /