تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران 4. عملکرد سه ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1395

توضیحات
فایل : 15001.pdf 15001.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : بخش حقیقی، رشد اقتصادی، کشاورزی، صنعت، خدمات، نفت، ساختمان، اقتصاد ایران، نظام بانکی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدهادی موسوی نیک / آقای موسی خوشکلام خسروشاهی / آقای محمدرضا عبداللهی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /