وضعیت تولید و تقاضای ریل در ایران چالش ها و راهکارها

توضیحات
فایل : 15053 (1).pdf 15053 (1).pdf
دفاتر : مطالعات انرژی ، صنعت و معدن، مطالعات زیربنایی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای ذبیح اله طلوعی / آقای ابراهیم مقصودی /
ناظر علمی : آقای هوشنگ محمدی / آقای فرید دهقانی /
متقاضی : سید فرید موسوی دهم، تهران (تهران)