وضعیت ایران درآخرین گزارش رقابت پذیری جهانی (2017-2016)

توضیحات
فایل : 15107.pdf 15107.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : رقابت پذیری، محیط کسب وکار، مجمع جهانی اقتصاد، بانک جهانی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم احمدیان /
ناظر علمی : آقای سیدامیر سیاح /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /