جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16108 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/07/23
16094 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1397/07/16
15583-1 اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح جامع مدیریت شهری» (مختص به درخواست رأی اصل (85) قانون اساسی) 1397/07/09
16083 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (110) تغییرات متفرقه قانون بودجه سال 1397 کل کشور» 1397/07/04
16075 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل وزارتخانه های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی»» 1397/07/01
16067 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم مصوب 1/5/1391» 1397/06/25
16050 واگذاری طرح های عمرانی: وضع موجود، موانع و راهکارها (ویرایش اول) 1397/06/14
16027 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح تبصره (14) قانون بودجه سال 1397 کل کشور» 1397/06/06
15977-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: طرح تشکیل وزارتخانه های «انرژی» و «آب و محیط زیست» 1. بررسی تشکیل وزارت «انرژی» 1397/05/24
15941 ارزیابی مقایسه ای گزارش های عملکرد قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل وچهارم قانون اساسی مربوط به 6ماهه دوم سال 1394، 6ماهه اول سال 1395 و 6ماهه دوم سال 1395 (موضوع ماده (88)) 1397/05/17