جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16108 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک بند به ماده (54) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1397/07/23
16096 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست» 1397/07/17
15839-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: « طرح الحاق دو تبصره به بند (د) ماده (88) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/07/17
16095 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (2) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» 1397/07/16
16094 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» 1397/07/16
16089 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (60) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» 1397/07/16
16093 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت» 1397/07/14
15901-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون صدور چک» (اعاده شده از شورای نگهبان) 1397/07/14
15583-1 اظهار نظر کارشناسی درباره : «طرح جامع مدیریت شهری» (مختص به درخواست رأی اصل (85) قانون اساسی) 1397/07/09
16086 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح ماده (1117) قانون مدنی و الحاق 3 تبصره به آن» 1397/07/08