جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14680 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 22. بخش آموزش های فنی وحرفه ای 1394/11/12
14679 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 21. بخش بهداشت و درمان 1394/11/12
14678 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 20. بودجه بخش رفاه و تأمین اجتماعی 1394/11/12
14677 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 19. آموزش عالی، تحقیقات و فناوری 1394/11/12
14676 بررسی لایحه بودجه سال 1395 کل کشور 18. بخش آموزش و پرورش 1394/11/11
14670 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (125) قانون مدیریت خدمات کشوری» 1394/11/11
14629 نگاهی بر قانونگذاری بخش رفاه و بیمه ها (بازنشستگی و درمان) در هشت دوره مجلس شورای اسلامی (رفاه (بهزیستی و کمیته امداد) بیمه درمان، تأمین اجتماعی، قوانین بودجه و برنامه) 1394/10/21
14620 نگاهی بر وضعیت موجود بیمه های اجتماعی و سلامت کشور و احکام برنامه های توسعه در این خصوص 1394/10/20
14567-1 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش» 1394/09/29
14596 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تأدیه بدهی های قانونی دولت به تأمین اجتماعی» 1394/09/28