جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15777 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه حاکم بودن قوانین و مقررات اداری مالی و استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی به سازمان انتقال خون ایران» 1396/11/25
15776 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح حذف ماده (۴۱) قانون تأمین اجتماعی» 1396/11/21
15750 بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1397 کل کشور (تبصره «12»، بند «الف» جزء الحاقی 1 و 2) (ویرایش دوم) 1396/11/21
15757 سیر تکوینی ساختار کمیسیون های مجلس (از سال 1285 تاکنون) 1396/11/17
15758 گزارش بررسی چارچوب صلاحیت حرفه ای ده کشور منتخب و مقایسه آن با ایران 1396/11/15
15744 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری» 1396/11/04
15738 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه جزء (۴) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تأمین اجتماعی» 1396/11/03
15737 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی» 1396/11/02
15714 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (هـ) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور» 1396/10/24
15670 بررسی لایحه بودجه سال 1397 کل کشور 39. تحلیلی بر اعتبارات امور رفاه اجتماعی (فصل بیمه های اجتماعی و حمایتی) 1396/10/10