جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
15085 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (ارزیابی بخش های پیشرو از منظر رشد، اشتغال، انرژی و محیط زیست) 1395/07/28
15055 «لایحه احکام مورد نیاز اجرای برنامـه ششـم تـوسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1395-1399) ـ ویرایش جدید» (اشتغال و بازار کار) 1395/07/14
14978 با نمایندگان در مجلس دهم 32. بیکاری، اشتغال و بازار کار 1395/06/07
14940 ارزیابی پتانسیل اشتغالزایی در بخش صنعت ایران 1395/05/20
14902 موانع محیطی تأسیس و رشد کسب وکارهای خرد در تهران 1395/04/09
14796 رشد صنعتی و چالش اشتغال در اقتصاد ایران 1395/02/07
14294 تحلیل وضعیت اقتصاد کلان ایران در سال 1393 1394/03/22
14168 تحلیلی بر چالش های اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی 1393/11/28
13861 بررسی و تحلیل بسته سیاستی دولت برای خروج غیرتورمی از رکود (ویرایش اول) 1393/06/05
12444 نمای کلی گزارش توسعه جهانی 2011 مناقشه، امنیت و توسعه 1391/04/14