جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14358 تصویری از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1391) (گزارش اول ـ ویرایش دوم) 1395/02/04
14640 مفهوم مقررات دست وپاگیر و تبیین آثار آن بر محیط کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات مالیاتی 1394/10/27
14358 تصویری از هشت دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی در حوزه اقتصاد (7 خرداد 1359 تا 6 خرداد 1391) (گزارش اول) 1394/05/05
14248 نقش و جایگاه احزاب در تقویت و ارتقای کارآمدی مجالس قانونگذاری 1394/02/21
14243 درباره برنامه ششم توسعه (8) ارزیابی تأثیرات قانون برنامه توسعه بر نظام حقوقی (مطالعه موردی برخی مواد قانون برنامه چهارم توسعه) 1394/02/15
14037 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه) 1393/09/18
13943 گزارش نظارتی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار (مصوب 16/11/1390) 1393/09/17
13515 ماهیت قانون (1) (تحولات مفهوم قانون) 1392/11/26
13162 مطالعه تطبیقی ابزارهای قانونگذاری 1392/06/04
13159 ارزیابی پیش نویس قوانین در هلند 1392/05/29