جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14375 تحلیلی بر محیط کسب وکار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در ایران 1394/05/13
14203 راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها 1393/12/26
14200 ارزیابی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توسعه اقتصادی 1393/12/26
14201 نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
14196 آسیب شناسی فرآیند تأمین مالی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط (بررسی موردی کارخانه لوله و پروفیل زاگرس) 1393/12/24
14142 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1393 ارزیابی 265 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/11/12
14110 جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2013 1393/10/21
14037 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه) 1393/09/18
14020 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1393 ارزیابی 312 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/09/16
14021 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 10. نماگر مجوزهای ساخت وساز 1393/09/11