گزارش‌های کارشناسی

جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
13570 پایش محیط کسب وکار ایران در پاییز 1392 ارزیابی 315 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/01/16
13566 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 2. نماگر پرداخت مالیات 1392/12/26
13538 حاکمیت قانون و محیط کسب وکار 1392/12/06
13493 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 44. تأثیر بودجه بر محیط کسب وکار 1392/11/08
13484 از اقتصاد رانتی به اقتصاد رقابتی: رفع موانع رشد اقتصادی با محوریت بخش خصوصی در خاورمیانه و شمال آفریقا 1392/11/05
13483 مقدمه ای بر روش شناسی نماگرهای نهادی 1392/11/05
13332 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1392 ارزیابی 319 تشکل اقتصادی در سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب و کار در ایران و نتایج 11 دوره پیمایش فصلی 1392/09/13
13323 مرحله سوم در نظریه حقوق و توسعه و پیدایش رویه انتقادی جدید 1392/09/02
13235 عملکرد کشورهای موفق در بهبود رتبه نماگر اجرای قراردادها در گزارش «انجام کسب وکار» بانک جهانی 1392/07/13
13222 دشواری های سنجش حاکمیت قانون 1392/07/10