جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14845 «پیمایش های بنگاه» و «پیمایش های محیط کسب وکار و عملکرد بنگاه»: مروری بر روش شناسی 1395/02/26
14834 پایش محیط کسب و کار ایران در پاییز 1394 (ارزیابی 291 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1395/02/20
14766 تجربه نظام مقرراتگذاری توسعه گرا در کره جنوبی؛ درس هایی برای ایران 1394/12/25
14688 الگوی راهبردی حمایت از تولید 1. محیط کسب وکار 1394/11/13
14640 مفهوم مقررات دست وپاگیر و تبیین آثار آن بر محیط کسب وکار با تأکید بر قوانین و مقررات مالیاتی 1394/10/27
14560 شاخص بین المللی حقوق مالکیت در سال 2014 و اندازه گیری شاخص برای ایران 1394/09/14
14530 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1394 (ارزیابی 281 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/08/25
14473 پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان 1393 (ارزیابی 277 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران) 1394/07/14
14375 تحلیلی بر محیط کسب وکار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در ایران 1394/05/13
14203 راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها 1393/12/26