جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14142 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1393 ارزیابی 265 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/11/12
14110 جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2013 1393/10/21
14037 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه) 1393/09/18
14020 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1393 ارزیابی 312 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/09/16
14021 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 10. نماگر مجوزهای ساخت وساز 1393/09/11
13960 راهکارهای افزایش ضمانت های حقوق مالکیت در ایران مطالعه موردی قرارداد پیش خرید خودرو 1393/08/07
13755 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 6. نماگر دریافت اعتبار 1393/04/07
13687 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 5. نماگر شروع یک کسب و کار 1393/03/12
13649 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 4. نماگر حمایت از سهام داران خرد 1393/02/24
13648 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 3. نماگر ثبت مالکیت 1393/02/24