جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14020 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1393 ارزیابی 312 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/09/16
14021 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 10. نماگر مجوزهای ساخت وساز 1393/09/11
13755 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 6. نماگر دریافت اعتبار 1393/04/07
13687 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 5. نماگر شروع یک کسب و کار 1393/03/12
13649 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 4. نماگر حمایت از سهام داران خرد 1393/02/24
13648 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 3. نماگر ثبت مالکیت 1393/02/24
13570 پایش محیط کسب وکار ایران در پاییز 1392 ارزیابی 315 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/01/16
13566 راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی 2. نماگر پرداخت مالیات 1392/12/26
13538 حاکمیت قانون و محیط کسب وکار 1392/12/06
13493 بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور 44. تأثیر بودجه بر محیط کسب وکار 1392/11/08