جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
14473 پایش محیط کسب وکار ایران در زمستان 3131 )ارزیابی 722 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسبوکار در ایران( 1394/07/14
14375 تحلیلی بر محیط کسب وکار و بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در ایران 1394/05/13
14203 راهکارهای کاهش هزینه مبادله در انعقاد قراردادها 1393/12/26
14200 ارزیابی تأثیر اقتصاد غیررسمی بر توسعه اقتصادی 1393/12/26
14201 نقش نهادها و تضمین حاکمیت قانون در رشد و توسعه اقتصادی 1393/12/25
14196 آسیب شناسی فرآیند تأمین مالی بنگاه های صنعتی کوچک و متوسط (بررسی موردی کارخانه لوله و پروفیل زاگرس) 1393/12/24
14142 پایش محیط کسب و کار ایران در تابستان 1393 ارزیابی 265 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/11/12
14110 جایگاه ایران در شاخص بین المللی حقوق مالکیت 2013 1393/10/21
14037 بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود محیط کسب وکار ایران (با تأکید بر نقش قوه مقننه) 1393/09/18
14020 پایش محیط کسب و کار ایران در بهار 1393 ارزیابی 312 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه های ملی محیط کسب وکار در ایران 1393/09/16