لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/05/27 تصویبنامه در خصوص تعیین وزارت نیرو به عنوان دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری ...
  2. 1395/05/20 تصویب نامه در خصوص واگذاری اختیارات دستگاه های اجرایی
  3. 1395/05/24 آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی

دستور هفتگی

  1. 1-11 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/6/7 وسه شنبه 1395/6/9وچهارشنبه 1395/6/10
  2. 1-10 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/5/31وسه شنبه 1395/6/2وچهارشنبه 1395/6/3
  3. 1-9 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/5/24 و چهارشنبه 1395/5/27

دستور کمیسیون

  1. 1-8 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1395/6/6لغایت چهارشنبه 1395/6/10
  2. 1-7 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1395/5/30 لغایت چهارشنبه 1395/6/3
  3. 1-6 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1395/5/23 لغایت چهارشنبه 1395/5/27