لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/01/26 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق یک تبصره به ماده (5) قانون گزینش معلمان و ...
 2. 1393/01/25 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تسهیل تسویه بدهی ارزی واحدهای تولیدی به حساب ذخیره ارزی» ...
 3. 1393/01/25 تحلیل سیاسی هفته (75) انتخابات شهرداری های فرانسه و تقویت راست افراطی

طرح‌ها و لوایح

 1. 447 - 1393/01/26 طرح الحاق یک تبصره به ماده (26) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
 2. 446 - 1393/01/24 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور
 3. 445 - 1393/01/19 طرح سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ها و ...

قوانین

 1. 1393/01/17 تصویب نامه در خصوص ترکیب ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر
 2. 1393/01/17 تصویب نامه در خصوص تعیین منطقه گرمسیر شهرستان های داراب و زرین دشت
 3. 1393/01/17 تصویب نامه در خصوص تعیین دستگاه مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با ...

دستور هفتگی

 1. 2-73 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/31 لغایت چهارشنبه 1393/02/3
 2. 2-72 اصلاحیه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/24چهارشنبه 1393/01/27
 3. 2-72 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/01/24چهارشنبه 1393/01/27

دستور کمیسیون ها

 1. 2-66 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/1/31 لغایت چهارشنبه 1393/2/3
 2. 2-65 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/1/23چهارشنبه 1393/1/27
 3. 2-64 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/1/17لغایت چهارشنبه 1393/1/20