لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/11/13 اصلاح بند (۸ )تصویب نامه شماره ۴۲۲۱۰/ت۵۰۵۴۴هـ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱۸
  2. 1395/11/27 رأی شماره۱۱۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره۲۰۱۰۲۲/۴۵۷۹۶ ـ ۱۳۸۹/۹/۸شورای ...
  3. 1395/08/12 تصویب نامه در خصوص الحاق ردیف های تعرفه (۷۲۱۳ )و (۷۲۰۹ )به بند (۳)مندرجات ...

دستور هفتگی

  1. 1-29 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/12/7لغایت چهارشنبه 1395/12/11
  2. 1-28 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/12/1لغایت چهارشنبه 1395/12/4
  3. 1-27 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/11/24 لغایت چهارشنبه 1395/11/27

دستور کمیسیون

  1. 1-21 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/11/30لغایت چهار شنبه 1395/12/4
  2. 1-20 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/11/23 لغایت چهارشنبه 1395/11/27
  3. 1-19 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/11/9 لغایت چهارشنبه 1395/11/13