لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/09/20 بررسی لایحه بودجه سال 1394 کل کشور 1.نکات مهم و محورهای تصمیم گیری (ویرایش ...
 2. 1393/09/18 تحلیل سیاست ها و رهیافت های حفاظت از اراضی کشاورزی «با تأکید بر قانون ...
 3. 1393/09/17 خلاصه گزارش «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب وکار بانک جهانی 10. ...

طرح‌ها و لوایح

 1. 535 - 1393/09/16 لایحه بودجه سال 1394 کل کشور
 2. 534 - 1393/09/10 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کویت در زمینه کمک و ...
 3. 533 - 1393/09/09 طرح حمایت از احیاء و مرمت بافت های فرهنگی – تاریخی و توانمندسازی ساکنین ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/09/16 تصویب نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح توسعه مجلس شورای اسلامی
 2. 1393/07/23 اصلاح ماده (6) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای کردستان
 3. 1393/07/23 اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکت سهامی آب منطقه ای تهران

دستور هفتگی

 1. 3-96 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/09/16 لغایت چهارشنبه 1393/09/19
 2. 3-95 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزشنبه 1393/09/08 لغایت چهارشنبه 1393/09/12
 3. 3-94 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/09/02 لغایت چهارشنبه 1393/09/05

دستور کمیسیون

 1. 3-88 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/09/16 لغایت چهارشنبه 1393/09/19
 2. 3-87 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/09/02 لغایت چهارشنبه 1393/09/05
 3. 3-86 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/08/24 لغایت چهارشنبه 1393/08/28