لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/07/06 أی شماره ۴۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند۵ بخش چهارم فصل ...
  2. 1395/07/14 شیوه­ نامه تشکیل شورای­ عالی مهندسی مخازن نفت و گاز
  3. 1395/07/14 الحاق بند (ک) به ماده (۹ )آیین نامه اجرایی شورای برنامه ریزی و توسعه ...

دستور هفتگی

  1. 1-15 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/8/2 الی چهارشنبه 1395/8/5
  2. 1-14 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از یکشنبه 1395/7/25 الی چهارشنبه 1395/7/28
  3. 1-13 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی یکشنبه 1395/7/11سه شنبه 1395/7/13 چهارشنبه 1395/7/14

دستور کمیسیون

  1. 1-12 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/8/1 لغایت چهارشنبه 1395/8/5
  2. 1-11 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/7/24 لغایت پنجشنبه 1395/7/29
  3. 1-10 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1395/7/10لغایت چهارشنبه 1395/7/14