لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1393/12/06 اصلاح اساسنامه صندوق نوآوری و شکوفایی
  2. 1393/12/06 اصلاح ماده (۳) اصلاحی اساسنامه شرکت سهامی بیمه ایران
  3. 1393/12/10 مصوبه شورای عالی فضای مجازی کشور با موضوع «راهکار توسعه صادرات نرم افزار»

دستور هفتگی

  1. 3-109 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/02/06 لغایت چهارشنبه 1394/02/09
  2. 3-108 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/01/30 لغایت چهارشنبه 1394/02/02
  3. 3-107 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/01/23 لغایت چهارشنبه 1394/01/26

دستور کمیسیون

  1. 3-98 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/01/05 لغایت چهارشنبه 1394/02/09
  2. 3-97 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/01/30چهارشنبه 1394/02/02
  3. 3-96 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/01/23 چهارشنبه 1394/01/26