لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/02/27 قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  2. 1395/02/19 تصویب نامه درخصوص تشکیل شورای سیاستگذاری و راهبری تجارت محصولات و خدمات حلال
  3. 1395/02/25 تصویبنامه در خصوص تعیین آقای عبدالناصر همتی به عنوان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری ...

دستور هفتگی

  1. 4-147 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه1395/3/3 لغایت سه شنبه1395/3/4
  2. 4-146 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه1395/2/26 لغایت سه شنبه1395/2/28
  3. 4-145 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/2/19 لغایت سه شنبه1395/2/21

دستور کمیسیون

  1. 4-132 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1395/2/25لغایت چهارشنبه1395/2/29
  2. 4-131 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1395/2/18لغایت چهارشنبه 1395/2/22
  3. 4-130 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1395/2/11لغایت چهارشنبه 1395/2/15