لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1395/05/25 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده ...
  2. 1395/10/15 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور
  3. 1395/10/15 اصلاح تصویب نامه شماره ۸۶۲۳۱/ت۵۳۵۱۶هـ مورخ ۱۳۹۵/۷/۱۸

دستور هفتگی

  1. 1-24 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/10/18 الی چهار شنبه 1395/10/22
  2. 1-23 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/10/11 الی چهار شنبه 1395/10/15
  3. 1-22 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/10/4 الی چهار شنبه 1395/10/8

دستور کمیسیون

  1. 1-18 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1395/9/28 لغایت شنبه 1395/10/04
  2. 1-17 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/9/20 لغایت چهارشنبه 1395/9/24
  3. 1-16 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1395/9/13 لغایت چهارشنبه 1395/9/17