لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1397/01/19 تصویب نامه درخصوص تعیین اعضای موظف و غیرموظف هیأت مدیره سازمان مناطق آزاد ...
  2. 1397/01/15 ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور
  3. 1397/01/22 تصویب نامه درخصوص ممنوعیت واردات کلیه کالاها به صورت تجاری به کشور بدون ثبت ...

دستور هفتگی

  1. 2-70 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/2/2لغایت چهارشنبه 1397/2/5
  2. 2-69 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/1/26 لغایت چهارشنبه 1397/1/29
  3. 2-68 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1397/1/19لغایت چهارشنبه 1397/1/22

دستور کمیسیون

  1. 2-57 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/2/1 لغایت چهارشنبه 1397/2/5
  2. 2-56 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز یکشنبه 1397/1/26 لغایت چهار شنبه 1397/1/29
  3. 2-55 دستور جلسات هفتگی کمیسیون ها از روز شنبه 1397/1/18 لغایت چهار شنبه 1397/1/22