لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1394/02/23 آیین نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
  2. 1394/02/23 اصلاح مواد (۲) و (۶) ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور
  3. 1394/02/13 آیین نامه اجرایی تبصره ماده (۷۷) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

دستور هفتگی

  1. 3-112 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/03/03 لغایت چهارشنبه 1394/03/06
  2. 3-111 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/02/27 لغایت چهارشنبه 1394/02/30
  3. 3-110 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/02/20 لغایت چهارشنبه 1394/02/23

دستور کمیسیون

  1. 3-101 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/03/03 لغایت چهارشنبه 1394/03/06
  2. 3-100 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/02/27 لغایت چهارشنبه 1394/02/30
  3. 3-99 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/02/19 لغایت پنجشنبه 1394/02/24