لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1394/08/17 تصویب نامه درخصوص اضافه شدن وزارت ورزش و جوانان به ترکیب شورای سیاست گذاری ...
  2. 1394/07/15 تصویب نامه درخصوص اقدامات مربوط به برنامه مشارکت ملی در زمینه کاهش انتشار ...
  3. 1394/07/11 نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و ...

دستور هفتگی

  1. 4-129 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه1394/09/01 لغایت سه شنبه 1394/09/03
  2. 4-128 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یک شنبه1394/8/24 لغایت سه شنبه 1394/8/26
  3. 4-127 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/08/10 لغایت سه شنبه 1394/08/12

دستور کمیسیون

  1. 4-118 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/8/30 لغایت چهار شنبه 1394/09/04
  2. 4-117 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/8/23 لغایت چهار شنبه 1394/8/27
  3. 4-116 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/08/09 لغایت سه شنبه 1394/08/12