لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1394/05/25 تصویبنامه در خصوص تعیین آقای علی عابدزاده به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری
  2. 1394/05/18 آیین نامه اجرایی ماده (۱۷) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی
  3. 1394/04/21 آیین نامه اجرایی ماده (۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیرو ارتقای نظام مالی ...

دستور هفتگی

  1. 4-121 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/06/01 لغایت چهارشنبه 1394/06/04
  2. 4-120 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/05/25 لغایت چهارشنبه 1394/05/28
  3. 4-119 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/05/18 لغایت دوشنبه 1394/05/19

دستور کمیسیون

  1. 4-110 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/05/31 لغایت پنجشنبه 1394/06/05
  2. 4-109 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/05/24 لغایت چهارشنبه 1394/05/28
  3. 4-108 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/05/17 لغایت دوشنبه 1394/05/19