لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1396/04/14 اصلاح اساسنامه شرکت مادرتخصصی تولید و توسعه انرژی اتمی ایران
  2. 1396/04/27 قانون اصلاح ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم
  3. 1396/04/25 قانون هوای پاک

دستور هفتگی

  1. 2-46 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/5/28 الی چهارشنبه 1396/6/1
  2. 2-45 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1396/5/22 الی چهارشنبه 1396/5/25
  3. 2-44 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/5/14 الی چهارشنبه 1396/5/18

دستور کمیسیون

  1. 2-37 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1396/5/28 لغایت چهارشنبه 1396/6/1
  2. 2-36 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/5/21 لغایت چهارشنبه 1396/5/25
  3. 2-35 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از یکشنبه 1396/5/15 لغایت چهارشنبه 1396/5/18