لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1394/02/16 یکصد و هفدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور
  2. 1393/07/15 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
  3. 1394/04/02 قانون الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته ای ملت ایران

دستور هفتگی

  1. 4-118 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/05/04 لغایت چهارشنبه 1394/05/07
  2. 4-117 اصلاحیه دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه 1394/04/30 و چهارشنبه 1394/04/31
  3. 4-117 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه 1394/04/30 چهارشنبه 1394/04/31

دستور کمیسیون

  1. 4-107 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/05/04 لغایت چهارشنبه 1394/05/07
  2. 4-106 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز دوشنبه 1394/4/29لغایت پنجشنبه 1394/05/01
  3. 4-105 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/4/20 لغایت چهارشنبه 1394/04/24