لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1394/11/04 تصویب نامه در خصوص اضافه شدن وزارت کشور به ترکیب کارگروه موضوع تبصره بند ...
  2. 1394/11/04 تصویب نامه در خصوص فراهم کردن شرایط قدرت قراردادی مشترکین بالای پنج مگاوات وزارت ...
  3. 1394/11/06 آیین نامه مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی

دستور هفتگی

  1. 4-137 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/11/11لغایت سه شنبه 1394/11/13
  2. 4-136 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه1394/11/4 لغایت سه شنبه 1394/11/6
  3. 4-135 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه1394/10/27 لغایت سه شنبه 1394/10/29

دستور کمیسیون

  1. 4-126 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1394/11/10 لغایت چهارشنبه 1394/11/14
  2. 4-125 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/11/3 لغایت چهارشنب1394/11/7
  3. 4-124 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه1394/10/26 لغایت چهار شنبه 1394/10/30