لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/05/05 برآورد نرخ بازدهی سرمایه گذاری در بخش معدن و مقایسه آن با سایر بخش ...
 2. 1393/05/04 بررسی کارشناسی چالش های صنعت مس و مولیبدن در ایران
 3. 1393/05/01 ضرورت تغییر نگرش به برنامه های توسعه

طرح‌ها و لوایح

 1. 477 - 1393/04/22 طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون ...
 2. 476 - 1393/04/18 طرح حمایت از سلامت و حقوق جانبازان بالای پنجاه درصد (50%)
 3. 475 - 1393/04/17 طرح الحاق یک تبصره به ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص کاهش ساعت ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/04/25 تصویب نامه در خصوص تعیین هدف و مأموریت، راهبردها و شرح وظایف کمیسیون خاص ...
 2. 1393/04/25 تصویب نامه در خصوص تعیین الگوی مصرف آب و برق از ابتدای سال ۱۳۹۲ ...
 3. 1393/04/25 تصویب نامه در خصوص اصلاح بند (۲) تصویب نامه شماره ۴۶۲۹۲/ت۳۰۶۳۱هـ مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۳

دستور هفتگی

 1. 3-83 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/04/29 لغایت چهارشنبه 1393/05/01
 2. 3-82 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/04/22 لغایت چهارشنبه 1393/04/25
 3. 3-81 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/04/15 لغایت چهارشنبه 1393/04/18

دستور کمیسیون

 1. 3-76 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/04/29 لغایت چهارشنبه 1393/05/01
 2. 3-75 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/04/21 لغایت چهارشنبه 1393/04/25
 3. 3-74 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/04/15 لغایت چهارشنبه 1393/04/18