لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1394/03/17 اصلاح تصویب نامه درخصوص برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت ...
  2. 1394/03/17 اصلاح ارقام مندرج در بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) تصویب نامه شماره ۲۵۴۵۱/ت۱۵۱۷۲هـ ...
  3. 1394/03/17 تصویب نامه در خصوص دایر نمودن فرمانداری ویژه در شهرستان خرمشهر

دستور هفتگی

  1. 4-116 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/04/21لغایت چهارشنبه 1394/04/24
  2. 4-115 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/3/31 لغایت چهارشنبه 1394/04/03
  3. 4-114 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1394/3/24 لغایت چهارشنبه 1394/3/27

دستور کمیسیون

  1. 4-105 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/4/20 لغایت چهارشنبه 1394/04/24
  2. 4-104 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/3/30 لغایت چهارشنبه 1394/04/03
  3. 4-103 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1394/3/23 لغایت چهارشنبه 1394/3/27