لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1393/10/30 نحوه تعیین و اعمال ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه آزاد اسلامی
  2. 1393/12/03 تصویب نامه در خصوص تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی
  3. 1393/12/06 آیین نامه اجرایی جزء (۱) بند (هـ) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل ...

دستور هفتگی

  1. 3-105 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/12/24 لغایت سه شنبه 1393/12/26
  2. 3-104 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/12/9 لغایت پنجشنبه 1393/12/14
  3. 3-103 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/12/2 لغایت پنجشنبه 1393/12/7

دستور کمیسیون

  1. 3-94 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/12/24 لغایت چهارشنبه 1393/12/27
  2. 3-93 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/11/11 لغایت چهارشنبه 1393/11/15
  3. 3-92 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/11/4 لغایت چهارشنبه 1393/11/8