لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

 1. 1393/11/01 تولید خودروهای الکتریکی در ایران (الزامات و چالش ها)
 2. 1393/11/01 مطالعات پیش امکان سنجی برای شناسایی فرصت های سرمایه گذاری استان خراسان جنوبی در ...
 3. 1393/11/01 حمل ونقل ریلی و نگاه زیست محیطی

طرح‌ها و لوایح

 1. 546 - 1393/10/24 لایحه جامع وکالت و مشاوره حقوقی
 2. 545 - 1393/10/17 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا ...
 3. 544 - 1393/10/17 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور ...

جدیدترین قوانین

 1. 1393/10/28 آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیردولتی
 2. 1393/10/17 تعیین حد نصاب های مقرر در ماده (۲) آیین نامه مالی دهیاری ها، ماده ...
 3. 1393/10/28 اصلاح تبصره ماده (۵) آیین نامه اجرایی بندهای (الف) و (ی) تبصره (۲) ماده ...

دستور هفتگی

 1. 3-100 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1393/11/5 لغایت چهارشنبه 1393/11/8
 2. 3-99 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/10/20 لغایت چهارشنبه 1393/10/24
 3. 3-98 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روزیکشنبه 1393/10/14 لغایت چهارشنبه 1393/10/17

دستور کمیسیون

 1. 3-92 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/11/4 لغایت چهارشنبه 1393/11/8
 2. 3-91 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/10/20 لغایت چهارشنبه 1393/10/24
 3. 3-90 دستور جلسات هفتگی کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی از روز شنبه 1393/10/13 لغایت پنجشنبه 1393/10/18