لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

جدیدترین گزارشها

طرح‌ها و لوایح

جدیدترین قوانین

  1. 1396/07/23 اصلاح آیین نامه اجرایی بند (ک) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور
  2. 1396/07/19 اصلاح ماده (۴) آیین نامه اجرایی ماده (۳) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به ...
  3. 1396/07/19 اصلاح تصویب نامه های شماره ۴۶۸۱۸/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴، شماره ۴۶۸۳۶/ت۵۴۲۴۰هـ مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۴ و شماره ...

دستور هفتگی

  1. 2-51 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/7/30 و چهارشنبه 1396/8/3
  2. 2-50 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه 1396/7/16وچهارشنبه 1396/7/19
  3. 2-49 دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز سه شنبه 1396/7/11 لغایت چهارشنبه 1396/7/12

دستور کمیسیون

  1. 2-42 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/7/29 لغایت پنجشنبه 1396/8/4
  2. 2-41 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از شنبه 1396/7/15 لغایت چهارشنبه 1396/7/19
  3. 2-40 دستور جلسات هفتگی کمیسیون های مجلس شورای اسلامی از دوشنبه 1396/7/10 لغایت چهارشنبه 1396/7/12