لوگوی مـرکـز پــژوهش هـا-برگ نخست

اصلاح تصویب نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش آموز دوره ابتدایی می باشند


متن قانون

شماره 18846/47863                                                 ۵/۲/۱۳۹۱

اصلاح تصویب نامه موضوع ساعات کاری روزهای پنجشنبه کارکنان زن شاغل که دارای فرزند زیر هفت سال و یا دانش آموز دوره ابتدایی می باشند 	
 		 
 معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
   نظر به اینکه در تصویب نامه شماره 248209/ت47863هـ مورخ 16/12/1390 عبارت « ماده (87)» به صورت عبارت « ماده (44)» تحریر شده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام می شود.

دبیر هیئت دولت ـ علی صدوقی

قوانین و مقررات › جستجو