راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی بازار سرمایه و بورس

راهکارهای کوتاه مدت ساماندهی بازار سرمایه و بورس

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، بازارگردانی، پیش بینی بیمه برای جبران خسارت مردم و حذف قیمت های دستوری از بازار سرمایه را مهم ترین راهکارهای کوتاه مدت برای بهبود وضعیت بورس دانست.

 سه شنبه/25 خرداد 07:00

اخبار پژوهشی
lang.last_reports

طرح ها و لوایح

جدیدترین قوانین