جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره چاپ عنوان تاریخ سند
0 دستور هفتگی صحن مجلس 3 لغایت 6 اسفند ماه 1399 ( هفته 28 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 28
1399/12/03
0 دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 25الی 29 بهمن 1399( هفته 26)
دستور جلسه کمیسیون، سال : 1، هفته : 26
1399/11/25
0 دستور هفتگی صحن مجلس26 و 28 و 29 بهمن ماه 1399 ( هفته 27)
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 27
1399/11/25
0 دستور هفتگی صحن مجلس 19 و 20 بهمن ماه 1399 ( هفته 65 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 26
1399/11/18
0 دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/11/18 الی سه شنبه 1399/11/21( هفته 25 )
دستور جلسه کمیسیون، سال : 1، هفته : 25
1399/11/18
0 دستور هفتگی صحن مجلس 12 ، 14 ، 15 و 16 بهمن ماه 1399 ( هفته 25 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 25
1399/11/11
0 دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/11/11 الی پنجشنبه 1399/11/16( هفته 24 )
دستور جلسه کمیسیون، سال : 1، هفته : 24
1399/11/11
0 دستور جلسات کمیسیون ها از تاریخ شنبه 1399/10/27 الی چهارشنبه 1399/11/01( هفته 23 )
دستور جلسه کمیسیون، سال : 1، هفته : 23
1399/10/29
0 دستور هفتگی صحن مجلس 29 ، 30 دی ماه و 1 بهمن ماه 1399 ( هفته 24 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 24
1399/10/29
0 دستور هفتگی صحن مجلس 21 ، 23 و 24 دی ماه 1399 ( هفته 23 )
دستور جلسه هفتگی، سال : 1، هفته : 23
1399/10/20