دستور هفتگی مجلس شورای اسلامی از روز یکشنبه 1397/4/31 الی چهارشنبه 1397/5/3

توضیحات

فایل : DH 79.pdf DH 79.pdf
تاریخ سند : 1397/04/27 نوع : دستور جلسه هفتگی

جدول زمانبندی

# عنوان
1 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد:
بررسی لایحه حفاظت از خاک (چاپی : 652) (سابقه : 651, 102)
2 ادامه رسیدگی به گزارش شور دورم کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد :
بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (چاپی : 941) (سابقه : 941, 949, 808, 747)
3 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد:
بررسی طرح "اصلاح قانون ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان" (چاپی : 904) (سابقه : 904, 903, 571)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/4/25 به تصویب رسیده است)(ارجاع از جلسه علنی)
4 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون مشترک در مورد:
بررسی طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی (چاپی : 818) (سابقه : 818, 817, 481)
(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/1/29به تصویب رسیده است)(ارجاعی از جلسه کمیسیون)
5 ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (چاپی : 936) (سابقه : 936, 963, 935, 842)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/12/13 به تصویب رسیده است) (ارجاع از جلسه علنی)
6 ادامه رسیدگی به گزارش شور دوم کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری در مورد:
بررسی طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش با اصلاحات و الحاقات بعدی (چاپی : 869) (سابقه : 869, 868, 609, 482)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1396/1/29 به تصویب رسیده است) ( ارجا از جلسه علنی)
7 بررسی لایحه ایجاد هفت منطقه آزاد تجاری- صنعتی و دوازده منطقه ویژه اقتصادی (چاپی : 134)( یک فوریت این لایحه در جلسه علنی مورخ 1395/4/23 به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
8 بررسی طرح جامع توسعه و عمران روستایی کشور (چاپی : 197)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/5/20 به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده 145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
9 بررسی طرح اصلاح برخی از قوانین مربوط به تابعیت (چاپی : 260)
197)(یک فوریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/6/10به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده 145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
10 بررسی طرح تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات حکومتی (چاپی : 276)
(
یک ف.ریت این طرح در جلسه علنی مورخ 1395/7/4به تصویب رسیده است و در اجرای تبصره (2) ماده (145) آیین نامه داخلی مجلس در دستور قرار گرفت)
11 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در همکاری های تأیید صلاحیت آزمایشگاهی آسیا- اقیانوسیه (چاپی : 705) (سابقه : 514)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
12 گزارش شور دوم کمیسیون امنیت ملی وسیاست های خارجی در مورد :
بررسی لایحه تشکیل سازمان صنایع دریایی نیروهای مسلح (چاپی : 716) (سابقه : 560, 559, 100)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور کار قرار گرفت)
13 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد :
بررسی لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان (چاپی : 919) (سابقه : 950, 76)
(در اجرای  ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت) (تقاضای بررسی طبق اصل هشتاد و بنجم (85) قانون اساسی واصل شده است.
14 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح معافیت وزارتخانه ها و موسسات دولتی از پرداخت هزینه های ثبتی (چاپی : 921) (سابقه : 971, 179)((در اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت) (تقاضای بررسی طبق اصل هشتاد و بنجم (85) قانون اساسی واصل شده است.
15 گزاش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد :
بررسی طرح دهیاری ها (چاپی : 710) (سابقه : 53)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
16 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه ماده (36) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (چاپی : 673) (سابقه : 461)(در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
17 بررسی طرح اصلاح تبصره ماده (26) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست (چاپی : 683)(در اجرای تبصره (2) ماده (145( آیین نامه داخلی مجلس و همچنین تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
18 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی طرح استفساریه بند (2) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم (چاپی : 902) (سابقه : 758)
در اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
19 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد :
بررسی طرح صدور چک (چاپی : 946) (سابقه : 61)
( در اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)
20 گزارش کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مورد:
بررسی لایحه مدیریت حوادث غیرمترقبه کشور (چاپی : 663) (سابقه : 662, 101)در اجرای تبصره های ذیل ماده (104) آیین نامه داخلی مجلس با اولویت در دستور قرار گرفت)( تقاضای عده ای از نمایندگان برای مسکوت ماندن به مدت سه ماه واصل شده است)
21 گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد:
بررسی لایحه اصلاح بند (3) ماده (2) قانون مالیات های مستقیم - مصوب 1366 - با اصلاحات بعدی آن (چاپی : 685) (سابقه : 684, 513)( در اجرای ماده (104) آیین نامه داخلی با اولویت در دستورقرار گرفت)
22 دعوت از وزارت آموزش و پرورش به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ علی مطهری دهم، تهران (تهران) و پنجاه (50) نفر نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (یک فقره)
▪ جواد کریمی قدوسی دهم، خراسان رضوی (مشهد)(یک فقره
23 دعوت از وزیر نفت به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ نادر قاضی پور دهم، آذربایجان غربی (ارومیه)
▪ علیرضا محجوب دهم، تهران (تهران)(چهار فقره)
24 دعوت از وزیر امور خارجه به منظور پاسخگویی به سؤالات :
▪ مجید ناصری نژاد دهم، خوزستان (شادگان)(یک فقره)
▪ نصراله پژمان فر دهم، خراسان رضوی (مشهد / کلات) و 13 نفر از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی (یک فقره) 
25   موارد ذیل در دستور هفته جاری قرار دارد::
1. انتخاب رئیس کمیسیون اصل نودم (90) قانون اساسی با پیشنهاد هیات رئیسه( در اجرای تبصره (1) ماده (48) آیین نامه
داخلی مجلس)
2. بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی ( در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) (شماره چاپ 875)
3. گزارش کمیسیون عمران مبنی بر رد تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه ساخت و ساز و هزینه ها و مدیریت نمایشگاه شهر آفتاب، نحوه تغییر کاربری و واگذاری املک شهرداری تهران به ویژه بوستان مادر( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )( شماره چاپ (135)
4.گزارش کمیسیون اقتصادی مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )( شماره چاپ - اصلاحیه 120)
5-گزارش نهایی کمیسیون امنیت ملی و سیاست های خارجی در موردتحقیق و تفحص از وضعیت افراد دو تابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسوولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاء های قانونی در این موضوع( در اجرای ماده 214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی) ( شماده چاپ 121)
6- .بررسی تقاضای عده ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مفابله با تامین مالی تروریسم(در اجرای ماده (44) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی )( شماره چاپ 944)
7-گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد ریشه قاچاق کالا و ارز ( توصیه های راهبردی، سیاستی و اصلاحات قانونی) در اجرای تبصره (1) ماده (79) /آیین نامه داخلی مجلس ) (شماره چاپ 160)
8-گزارش کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی علل ناکارامدی شرکت های خودروساز داخلی در حوزه های کیفیت، قیمت، محیط زیست ، طراحی و تکنولوژی، فروش و خدمات پس از فروش ( در اجرای ماده (214) آیین نامه مجلس شورای اسلامی) ( شماره چاپ 147)
9-گزارش کمیسیون صنیع و معادن بر تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ( ایمیدرو) در بعد داخلی و خارجی از سال 1384تا 1396 ( در اجرای ماده (214) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) ( شماره چاپ 148)
10- گزارش کمیسیون انرژی در مورد عدم اجرای بند (ه) تبصره (6) قانون برنامه بودجه سال 1396 کل کشور( موضوع تخصیص و پرداخت عوارض برق) ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) چاپ 159)
11- گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در مورد عدم اجرای حکم قانونی بند ( خ) ماده (33) قانون برنامه و ششم توسعه کشور ( موضوع بخشودگی سود و کارمزد و جریمه وام های دریافتی کشاورزان خسارت دیده از حوادث غیر مترقبه و امهال اصل وام آنان به مدت سه سال ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) شماره چاپ 166)
12-بررسی تقاضای رعده از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به طرح جامع مدیریت شهری طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسی( در اجرای ماده (168) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی)
13-بررسی تقاضای عده ای نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مورد رسیدگی به لایحه حمایت از کدکان و نوجوانان طبق
اصل هشتاده و پنجم قانون اساسی (در اجرای ماده (168) آیین نامه مجلس شورای اسلامی)
14-گزارش کمیسیون عمران در مورد بررسی بخشنامه های وزارت راه و شهرسازی در حوزه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ( در اجرای ماده (236) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی ) ( چاپ 169)